epilator vs waxing

Epilator vs Waxing: Which is Actually Better in the Long Run?